ספר קרב
בינת ג'ביל

מהדורה 2

ספר קרב בינת ג'ביל

מהדורה 2

געגועים

מאת: אורי שגיא (שרעבי)

תאריך: ערב ראש חודש אב תשע"ג

                                                  געגועים

"ויעלו אל הר ההר, עלו משה ואהרן והיה משה מתבייש לומר לאהרן הגיע זמנך 

  להיפטר מן העולם … היה אהרן הולך אחריו כשה לטבח יובל.

  אמר הקב"ה למלאכי השרת הייתם תמהים על יצחק כשעלה על המזבח ולא סרב,

  בואו וראו את הגדול הולך אחר אחיו הקטן לקבל מיתה… כיון שעלו נפתחה להם 

  מערה ומצאו שם מיטה מעשה שמיים, מיד ירדה שכינה ונשקתו".    (מדרש )

אז מתי נתקרב

תגישי צלוחיות של אהבה

פרפרי לבך יזעזעו דודים

מתי תבוא אלי, לא בחלומות

תלחש לי סודות של רגעים

אולמות נפתחים, שערים נסגרים

מתי אריות ישאגו

רעמותיהן יתנופפו ברוח העולה

צריחות של שלום מתגפפות עם שלמות שלא צולחת

מתי נתנשק

על הר עם מיטה מול הארץ המובטחת